O úroveň výš na stránku "O nás"

Stanovy ASI-CS

Předchozí znění stanov ASI-CS, z. s. platné do 4. 6. 2023

Stanovy spolku (ASI-CS)

I. Název, sídlo a charakteristika spolku

 1. ASI-CS, z.s.
 2. Londýnská 623/30, Praha 2 Vinohrady, 12000
 3. ASI-CS, z.s. (dále jen "Spolek") je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí.

II. Cíle Spolku

 1. Iniciovat a koordinovat úsilí členů Spolku k podpoře laického šíření evangelia v tržním prostředí ve výrobě i službách. Dále se zaměřit na iniciaci a podporu programů pro mládež a vzdělání společně s Církví adventistů sedmého dne. Morálně a materiálně podporovat osoby v šíření evangelia, kteří nejsou zaměstnanci Církve adventistů sedmého dne (CASD).
 2. Povzbuzovat rozvoj a činnost firem, organizací a institucí, jejichž vlastníkem je člen Spolku nebo které jsou řízeny členem Spolku. Zprostředkovávat výměnu informací a vzdělání mezi členy Spolku, třetími osobami a státem.
 3. Prosazovat a chránit oprávněné zájmy členů Spolku prostřednictvím svých volených zástupců a to zejména při jednání s příslušnými státními orgány, ale i dalšími právnickými či fyzickými osobami.
 4. Podporovat činnost členů Spolku podle zásad CASD, usilovat o harmonický vztah členů Spolku a představitelů CASD.
 5. Spolupracovat s obdobnými společnostmi v zahraničí.

III. Podmínky členství ve Spolku

 1. Podmínky členství:
  1. Členy Spolku mohou být osoby fyzické starší 18 let způsobilé k právním úkonům i právnické, které se zavázaly dodržovat stanovy Spolku za předpokladu, že daná osoba:
   1. je řízena členem CASD nebo člen CASD je vlastníkem nebo je tu jiný vhodný systém, který zaručuje, že veškerá činnost i způsob řízení fyzické či právnické osoby jsou v souladu s věroučnými zásadami CASD a těmito stanovami,
   2. nabízí a poskytuje služby nebo výrobky slučitelné se zásadami a měřítky CASD,
   3. dodržuje etické, finanční a duchovní zásady vyjádřené v Kodexu člena ASI-CS a zároveň je schopen a ochoten šířit pozitivní vliv CASD.
  2. Členem Spolku je v dalším textu v případě právnické osoby chápána osoba (zástupce) podle bodu 1.

IV. Členství ve Spolku

 1. Členství vzniká po splnění podmínek vyplývajících ze stanov Spolku:
  1. zaplacením členského příspěvku v případě zakládajícího člena Spolku,
  2. za trvání Spolku přijetím Správní radou a následným zaplacením vstupního členského příspěvku na účet Spolku,
  3. převodem členství.
 2. Formulář Přihláška členství v ASI-CS vyplněný všemi požadovanými údaji a doklady o způsobilosti pro členství musí být doručen na adresu Spolku písemně nebo elektronicky. O přihlášce rozhodne Správní rada dvoutřetinovou většinou členů. Tajemník může požádat o vyjádření k žádosti příslušné sdružení CASD.
 3. Nebyl-li uchazeč o členství ve Spolku rozhodnutím Správní rady přijat, může se svou žádostí o přijetí obrátit na Valnou hromadu. Valná hromada o přijetí za člena Spolku rozhodne na svém nejbližším jednání s konečnou platností. Procedura rozhodování o znovupřijetí za člena Spolku je shodná jako v případě prvního podání členské přihlášky uchazečem.
 4. Členství ve Spolku zaniká:
  1. písemnou dohodou uzavřenou mezi členem a Spolkem,
  2. písemným oznámením člena o vystoupení ze Spolku. Členství v tomto případě zaniká po projednání ve Správní radě.
  3. vyloučením člena ze Spolku. Vyloučení ze Spolku rozhoduje Správní rada. Nesouhlasí-li člen Spolku s rozhodnutím o jeho vyloučení, může podat odvolání, o kterém rozhodne Valná hromada na svém nejbližším jednání. Člen Spolku musí být před jednáním o jeho vyloučení ze Spolku písemně pozván k účasti na jednání, při němž má být rozhodnuto o jeho vyloučení ze Spolku.
 5. Správní rada může vyloučit člena ze Spolku, pokud nastala některá z následujících skutečností:
  1. člen nezaplatil členský příspěvek nejpozději do 30 dnů od data jeho splatnosti bez vážných důvodů,
  2. člen porušil zásady členství uvedené v těchto stanovách,
  3. úmrtí člena Spolku, popř. zrušení nebo zánik právnické osoby,
  4. neúčast člena na minimálně dvou Valných hromadách.
 6. Člen Spolku může požádat o převod svého členství na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Nástupnická fyzická nebo právnická osoba může požádat o převod členství na sebe. Oba případy schvaluje Správní rada.
 7. Spolek vede seznam svých členů. Do seznamu zapisuje zejména název a sídlo právnické osoby, jméno a bydliště fyzické osoby, předmět činnosti, výše příspěvků a termíny zaplacení.

V. Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Členové Spolku mají (není-li v těchto stanovách uvedeno jinak) především tato základní práva:
  1. hlasovací právo,
  2. právo být volen do orgánů Spolku má řádný člen
  3. účastnit se Valné hromady,
  4. být informován o činnosti Spolku a projektech, na kterých se podílí Spolek, účastnit se jich nebo se na nich v souladu se svým oprávněným zájmem a odborností podílet,
  5. využívat informačního systému Spolku,
  6. vznášet dotazy, návrhy a podněty ke zlepšení činnosti Spolku k orgánům Spolku, účastnit se kurzů, přednášek a všech služeb Spolkem pořádaných a poskytovaných
 2. Povinnosti členů Spolku:
  1. dodržovat stanovy Spolku a řídit se rozhodnutími orgánů Spolku, která jsou v souladu s těmito stanovami a platným právním řádem České republiky,
  2. podílet se podle svých možností, schopností, podle své odbornosti a zájmů na plnění cílů a projektů Spolku,
  3. platit řádně a včas příslušné členské příspěvky,
  4. ohlašovat změnu e-mailové adresy a mobilního telefonu pro komunikaci, adresy svého bydliště nebo sídla, změnu adresy určenou pro písemný styk, změnu předmětu podnikání a všech závažných skutečností týkajících se jeho podnikatelské činnosti (např. podle zákona o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb.).

VI. Valná hromada

 1. Valná hromada (Členská schůze dle NOZ) je nejvyšším orgánem Spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku.
 2. Valná hromada se považuje za orgán Spolku a její jednání je právně závazné, pokud se jí účastní alespoň 15 členů Spolku.
 3. Řádné jednání Valné hromady se koná minimálně jednou ročně. Svolává ji předseda Spolku, v případě jeho nepřítomnosti, nemoci či z jiných vážných důvodů ji svolává jeho zástupce. Den a místo jednání Valné hromady musí být členům Spolku oznámen nejméně 30 dnů předem. Oznámení je provedeno elektronicky na evidovanou e-mailovou adresu člena a vyvěšením na webových stránkách Spolku. Mimořádnou Valnou hromadu může svolat Správní rada.
 4. Valná hromada:
  1. projednává a schvaluje stanovy Spolku a jejich změny,
  2. navrhuje a hlasováním volí Správní a Dozorčí radu,
  3. stanovuje a schvaluje úkoly a cíle Spolku na období do příští Valné hromady,
  4. stanovuje výši členských příspěvků.

VII. Správní rada

 1. Správní rada je nejvyšším orgánem Spolku mezi jednáními Valné hromady a může mít maximálně 15 členů.
 2. Správní radu volí Valná hromada a to zpravidla na 3 roky. 4 členy Správní rady delegují zástupci sdružení a unie CASD.
 3. Správní rada se schází nejméně 2x ročně z iniciativy předsedy, předsedy Dozorčí rady nebo alespoň poloviny členů Správní rady. Den a místo jednání Správní rady musí být jejím členům oznámen nejméně 30 dnů předem. Oznámení je provedeno elektronicky na evidovanou e-mailovou adresu člena a vyvěšením na webových stránkách Spolku.
 4. Složení Správní rady podle možností odpovídá územnímu složení členstva Spolku.
 5. Správní rada se považuje za orgán Spolku a její jednání je právně závazné, pokud se jí účastní alespoň 9 členů správní rady.
 6. Správní rada:
  1. volí ze svého středu předsedu, místopředsedy, tajemníka a hospodáře Spolku,
  2. navrhuje, projednává a připravuje k realizaci jednotlivé projekty a řeší provozní záležitosti Spolku,
  3. vyhlašuje a rozhoduje v příspěvkovém řízení, které je upraveno metodikou poskytování příspěvků Spolku,
  4. dohlíží na hospodaření Spolku,
  5. rozhoduje o přijetí zaměstnanců a určuje výši jejich platu,
  6. rozhoduje o nájmu nebo koupi prostor a nemovitostí,
  7. disponuje finančními hodnotami Spolku, jakož i dalšími hodnotami hmotné a nehmotné povahy.

VIII. Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem Spolku. Dozorčí rada má maximálně 3 členy a dle možností odpovídá územnímu složení členstva Spolku.  Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
 2. Dozorčí rada se schází minimálně 1x ročně. V Dozorčí radě nemohou být členové Správní rady. Den a místo jednání Dozorčí rady musí být jejím členům oznámen nejméně 30 dnů předem. Oznámení je provedeno elektronicky na evidovanou e-mailovou adresu člena a vyvěšením na webových stránkách Spolku.
 3. Dozorčí rada se považuje za orgán Spolku a její jednání je právně závazné, pokud se jí účastní alespoň 2 členové dozorčí rady.
 4. Dozorčí rada:
  1. provádí kontrolu hospodaření Spolku minimálně jednou ročně,
  2. vyjadřuje se k účetní uzávěrce a k návrhu rozpočtu,
  3. je oprávněna vyžadovat na orgánech Spolku jakékoli informace o hospodaření Spolku,
  4. v případě potřeby iniciuje zasedání Správní rady,
  5. předkládá zprávu Valné hromadě.

IX. Ostatní orgány Spolku

 1. Výkonný výbor rozhoduje o provozních záležitostech Spolku mezi jednáními správní rady. Výkonný výbor tvoří předseda Spolku, hospodář Spolku a tajemník Spolku.
 2. Předseda je statutární orgán a jedná jménem Spolku ve všech věcech uvnitř i navenek.
 3. Tajemník po dohodě s předsedou Spolku jedná jménem Spolku ve věcech administrativních.
 4. Hospodář odpovídá za nakládání s finančními prostředky a jinými materiálními hodnotami a po dohodě s předsedou Spolku jedná jménem Spolku ve věcech hospodářských.
 5. Místopředsedové zastupují předsedu regionálně.
 6. Spolek má samostatně zpracovány odpovědnosti a práva jednotlivých volených funkcí.

X. Návrhy a hlasování v orgánech

 1. Orgány Spolku rozhodují hlasováním svých členů, pouze v rozsahu pravomocí, které jsou jim stanoveny stanovami.
 2. Návrh k hlasování musí být vždy nejdříve projednán daným orgánem Spolku. K projednání jej předkládá pouze člen tohoto orgánu.
 3. Návrh musí být srozumitelný, realizovatelný a smysluplný. Z návrhu musí být zřejmé, kdo jej činí, jakému orgánu je určen, a co jím navrhovatel sleduje.
 4. Formami hlasování jsou veřejné hlasování (aklamace), tajné hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků. Uvedené formy hlasování lze použít pouze na řádném jednání orgánu.
 5. Další formou hlasování je elektronická forma. Uvedená forma se používá dodatečně po jednání orgánu.
 6. Způsob hlasování se zapisuje do zápisu o jednání a musí být oznámen členům příslušného orgánu Spolku před samotným hlasováním.
 7. Všechny orgány Spolku rozhodují nadpoloviční většinou hlasů všech členů orgánu. V případě vyloučení člena, změny stanov, důležitých hospodářských rozhodnutí, zániku Spolku je třeba 2/3 většina pro.
 8. Člen Spolku má při hlasování v orgánu Spolku, jehož je členem, vždy jeden hlas.
 9. Předmět hlasování musí být stanoven zcela jednoznačně a nezaměnitelně, tak aby bylo možné hlasovat pro, nebo proti, případně se zdržet. O výsledku hlasování musí být pořízen zápis s uvedením počtu hlasů pro, proti a zdržel se hlasování.

XI. Elektronické hlasování

 1. Elektronické hlasování spravuje tajemník Spolku nebo jím pověřený správce systému.
 2. Elektronické hlasování probíhá na základě zápisu z jednání orgánu Spolku, ve kterém musí být výslovně uvedeno, že se o návrhu bude hlasovat formou elektronického hlasování. Dále musí být uveden termín elektronického hlasování a jeho délka, která nesmí být kratší než 14 dní.
 3. Všichni členové orgánu Spolku musí obdržet výzvu k elektronickému hlasování a autentizační kód. Tímto okamžikem je elektronické hlasování zahájeno.
 4. Jestliže člen orgánu Spolku, jež je oprávněn k hlasování, neobdrží tuto výzvu a kód, je povinen kontaktovat tajemníka Spolku nebo jím pověřeného správce systému.

XII. Členské příspěvky

 1. Členské příspěvky jsou roční, člen Spolku je povinen zaplatit členský příspěvek do 30. 1. daného roku na účet Spolku.
 2. Nevýděleční členové, nebo členové v hmotné nouzi mohou požádat správní radu o snížení členského příspěvku.
 3. Zaplacený členský příspěvek je nevratný. Členové mohou poskytovat dobrovolné členské příspěvky nad rámec příspěvku povinného.

XIII. Hospodaření Spolku

 1. Finančními zdroji Spolku jsou zejména členské příspěvky, podíly a vnesený majetek členů, dary, dědictví. Spolek hospodaří a účetně vykazuje své ukazatele dle právních norem platných v místě činnosti.
 2. Ze členských příspěvků je možné hradit režijní výdaje Spolku, cestovné volených zástupců Spolku popř. další výdaje, které jsou schválené Správní radou Spolku.

XIV. Doručování písemností

 1. Spolek doručuje veškeré písemnosti na poslední známou adresu, kterou člen Spolku oznámil nebo elektronicky. Pozvání na jednání orgánu Spolku a písemnosti týkající se členství jsou zasílány doporučeně, nebo elektronicky s potvrzením.
 2. Důležité dokumenty (zejména otázka členství) je nutno doručovat na adresu Spolku osobně nebo doporučeným dopisem, nebo elektronicky s potvrzením.

XV. Zrušení Spolku

 1. Soud zruší Spolek s likvidací na návrh statutárního orgánu. Návrh musí být projednán a schválen Valnou hromadou spolku. Likvidaci provádí likvidátor volený Valnou hromadou.
 2. Veškerý majetek zůstávající po likvidaci bude převeden na Spolek se stejným cílem nebo na CASD.
 

O úroveň výš na stránku "O nás"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše