O úroveň výš na stránku "O nás"

Stanovy ASI-CS

Aktuální znění stanov ASI-CS, z. s. platné od 5. 6. 2023

Stanovy spolku (ASI-CS)

I. Název, sídlo a charakteristika spolku

 1. ASI-CS, z.s.
 2. Londýnská 623/30, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
 3. ASI-CS, z.s. (dále jen "spolek") je dobrovolným spolkem fyzických osob, které působí v České republice a v zahraničí.

II. ÚČEL A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

 1. Iniciovat a koordinovat úsilí členů spolku k podpoře laického šíření evangelia. Dále se zaměřit na iniciaci a podporu programů pro mládež a vzdělání společně s Církví adventistů sedmého dne (dále jen "CASD").
 2. Podporovat rozvoj a činnost obchodních korporací, organizací a institucí, jejichž členem je člen spolku nebo které jsou řízeny členem spolku nebo v nichž je člen spolku členem voleného / statutárního orgánu. Zprostředkovávat výměnu informací a vzdělání mezi členy spolku, třetími osobami a státem.
 3. Prosazovat a chránit oprávněné zájmy členů spolku prostřednictvím svých volených zástupců, a to zejména při jednání s příslušnými státními orgány, ale i dalšími právnickými či fyzickými osobami.
 4. Podporovat činnost členů spolku podle zásad CASD, usilovat o harmonický vztah členů spolku a představitelů CASD.
 5. Spolupracovat s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.

III. Podmínky členství ve Spolku

 1. Podmínky členství:
  1. Členem spolku může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která je členem CASD v České republice anebo v zahraničí a podáním přihlášky do spolku projevuje vůli od okamžiku vzniku členství ve spolku dodržovat stanovy spolku, pod podmínkou, že:
   1. vystupuje v souladu s věroučnými zásadami CASD,
   2. nabízí a poskytuje služby nebo výrobky slučitelné se zásadami a měřítky CASD, a to jako osoba samostatně výdělečně činná, společník či statutární orgán obchodní korporace či jako řídící zaměstnanec osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace či jiného podnikatele, a/nebo je význačnou osobou požívající obecné společenské vážnosti či vlivu,
   3. dodržuje etické, finanční a duchovní zásady vyjádřené v Kodexu člena ASI-CS a zároveň je schopna a ochotna šířit pozitivní vliv CASD. Pro řešení problémů používá eticky přijatelné způsoby, které vycházejí ze zásad vyjádřených v Kodexu člena ASI-CS.

IV. Členství ve Spolku

 1. Členství ve spolku vzniká dnem splnění poslední z těchto podmínek:
  1. uchazeč o členství doručí spolku přihlášku o členství ve spolku a
  2. správní rada podle čl. IV. odst. 2 těchto stanov nebo členská schůze podle čl. IV. odst. 3 těchto stanov rozhodne o přijetí uchazeče za člena.
 2. Formulář Přihláška členství v ASI-CS vyplněný všemi požadovanými údaji musí být doručen na adresu spolku písemně nebo elektronicky. O přijetí uchazeče o členství za člena rozhoduje správní rada alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 3. Nebyl-li uchazeč o členství ve spolku rozhodnutím správní rady přijat, může doručit spolku novou přihlášku o členství podle čl. IV odst. 2 věta první těchto stanov, přičemž o přijetí uchazeče o členství za člena v takovém případě rozhoduje členská schůze. Členská schůze o přijetí za člena spolku rozhodne na svém nejbližším jednání s konečnou platností.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  1. písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku. Členství v tomto případě zaniká po projednání ve správní radě, nejpozději však uplynutím sedmi měsíců od doručení příslušného písemného oznámení spolku.
  2. vyloučením člena ze spolku. O vyloučení ze spolku rozhoduje správní rada alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Nesouhlasí-li člen spolku s rozhodnutím o jeho vyloučení, může podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí správní rady odvolání proti rozhodnutí správní rady, o kterém rozhodne členská schůze na svém nejbližším jednání. Člen spolku musí být nejméně 30 dnů přede dnem jednáním o jeho vyloučení ze spolku písemně či elektronicky pozván k účasti na jednání správní rady, při němž má být rozhodnuto o jeho vyloučení ze spolku; totéž platí i pro jednání členské schůze o jeho případném odvolání proti rozhodnutí správní rady.
  3. smrtí člena spolku.
 5. Správní rada může vyloučit člena ze spolku, pokud nastala některá z následujících skutečností:
  1. člen nezaplatil členský příspěvek nejpozději do 30 dnů od data jeho splatnosti a bez vážného důvodu takové porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě k nápravě v délce 30 dnů od doručení související upomínky spolku.
  2. člen porušil zásady členství uvedené v těchto stanovách,
  3. neúčast člena na nejméně dvou členských schůzích bez vážného důvodu.
 6. Spolek vede seznam svých členů. Do seznamu se zapisuje jméno, bydliště a kontaktní údaje člena (doručovací adresa, včetně e-mailové adresy, telefonní číslo), název, IČ, sídlo a kontaktní údaje právnické osoby, v níž člen aktivně působí, předmět činnosti, výše členských příspěvků a termíny jejich úhrady. Změnu údajů v seznamu členů zaznamená spolek bez zbytečného odkladu poté, co spolku změnu údajů člen spolku oznámí. V případě zániku členství člena ve spolku spolek bez zbytečného odkladu údaje o bývalém členu ze seznamu členů vymaže. Spolek dále eviduje rozsah souhlasu člena se zveřejněním jeho osobních údajů.

V. Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Členové spolku mají (není-li v těchto stanovách uvedeno jinak) především tato základní práva:
  1. hlasovací právo,
  2. právo být volen do orgánů spolku,
  3. účastnit se členské schůze,
  4. být informován o činnosti spolku a jeho projektech,
  5. vznášet dotazy, návrhy a podněty ke zlepšení činnosti spolku k orgánům spolku.
 2. Povinnosti členů spolku jsou zejména:
  1. dodržovat stanovy spolku a řídit se rozhodnutími orgánů spolku, která jsou v souladu s těmito stanovami a platnými právními předpisy České republiky,
  2. podílet se podle svých možností na plnění cílů a projektů spolku,
  3. platit řádně a včas členské příspěvky,
  4. oznamovat spolku bez zbytečného odkladu změny v údajích evidovaných v seznamu členů, zejména změnu e-mailové adresy a telefonního čísla pro komunikaci, adresy svého bydliště, adresy určené pro písemný styk, změnu předmětu podnikání a všech závažných skutečností týkajících se jeho podnikatelské činnosti.

VI. ČLENSKÁ SCHŮZE

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň 20 členů spolku.
 3. Řádné jednání členské schůze se koná nejméně jednou ročně. Svolává ji předseda spolku nebo jím zmocněný člen správní rady spolku. Den, místo a pořad jednání členské schůze musí být členům spolku oznámeno nejméně 30 dnů předem. Oznámení se zasílá elektronicky na evidovanou e-mailovou adresu člena a uveřejňuje se vyvěšením na internetových stránkách spolku. Mimořádnou členskou schůzi může svolat správní rada.
 4. Členská schůze:
  1. projednává a schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
  2. volí členy správní rady,
  3. volí členy kontrolní komise,
  4. stanovuje a schvaluje úkoly a cíle spolku na období do příští členské schůze,
  5. stanovuje výši členských příspěvků,
  6. schvaluje výroční zprávy předsedy, hospodáře a kontrolní komise
   zahrnující i stanoviska k účetní závěrce a rozpočtu,
  7. schvaluje zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku,
  8. rozhoduje o dalších záležitostech podle zákona a těchto stanov.

VII. Správní rada

 1. Správní rada je výkonným orgánem spolku mezi jednáními členské schůze a má 15 členů.
 2. Každá z následujících složek CASD je oprávněna jmenovat po jednom členovi správní rady a případně takového člena správní rady i odvolat, přičemž takto jmenovaným členem správní rady musí být předseda příslušné složky CASD, který je i jejím zaměstnancem: Česko-slovenská unie Církve adventistů sedmého dne, České sdružení Církve adventistů sedmého dne, Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne a Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Zbývající členy správní rady volí a odvolává členská schůze ze členů spolku, kteří nejsou zaměstnanci žádné složky CASD. Funkční období členů správní rady je tříleté.
 3. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Jednání správní rady svolává předseda. Předseda svolá jednání správní rady bez zbytečného odkladu poté, co jej o svolání požádá kontrolní komise nebo alespoň polovina členů správní rady; neučiní-li tak, může svolat jednání správní rady kontrolní komise nebo alespoň polovina členů správní rady. Den, místo a pořad jednání správní rady musí být jejím členům oznámeno nejméně 30 dnů předem. Oznámení se zasílá elektronicky na evidovanou e-mailovou adresu člena.
 4. Složení správní rady podle možností odpovídá územnímu složení členstva spolku.
 5. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího jednání alespoň polovina členů správní rady.
 6. Správní rada:
  1. volí ze svého středu předsedu, místopředsedy, tajemníka a hospodáře spolku,
  2. rozhoduje o provozních záležitostech spolku, nerozhoduje-li o nich jiný orgán spolku podle čl. IX těchto stanov,
  3. projednává a v některých případech i řeší a připravuje k realizaci jednotlivé projekty,
  4. na základě metodiky poskytování příspěvků vyhlašuje řízení o finančních grantech a rozhoduje v nich,
  5. rozhoduje o přijetí zaměstnanců a externích spolupracovníků a určuje výši jejich odměny,
  6. rozhoduje o souhlasu se zcizením či zatížením nemovitých věcí spolku,
  7. schvaluje rozpočet spolku a finanční řád (pokud bude přijat).

VIII. KONTROLNÍ KOMISE

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Kontrolní komise má 3 členy a složení kontrolní komise dle možností odpovídá územnímu složení členstva spolku. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.
 2. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze ze členů spolku. Členem kontrolní komise nesmí být současně člen správní rady. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté.
 3. Kontrolní komise se schází nejméně dvakrát ročně. Jednání kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise. Den, místo a pořad jednání kontrolní komise musí být jejím členům oznámeno nejméně 30 dnů předem. Oznámení se zasílá elektronicky na evidovanou e-mailovou adresu člena kontrolní komise.
 4. Kontrolní komise je usnášeníschopná, účastní-li se jejího jednání alespoň polovina členů kontrolní komise.
 5. V rozsahu působnosti kontrolní komise může pověřený člen kontrolní komise nahlížet do dokladů spolku a požadovat od ostatních orgánů nebo jejích členů jakékoli informace či vysvětlení.
 6. Kontrolní komise:
  1. provádí kontrolu hospodaření spolku nejméně dvakrát ročně,
  2. vyjadřuje se k účetní uzávěrce spolku a k návrhu rozpočtu spolku,
  3. dohlíží na to, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami spolku a právními předpisy,
  4. v případě potřeby žádá předsedu o svolání jednání správní rady a v případě jeho nečinnosti svolává jednání správní rady,
  5. jednou ročně předkládá zprávu o hospodaření spolku řádné členské schůzi,
  6. provádí kontrolu nakládání s finančními prostředky poskytnutými spolkem třetím stranám v souladu se správní radou schváleným záměrem o jejich využití,
  7. jednou ročně předkládá zprávu o kontrole podle předchozího bodu členské schůzi a na vyžádání též správní radě.

IX. Ostatní orgány Spolku

 1. Předseda je statutární orgán spolku a jedná za spolek samostatně ve všech věcech. Předseda je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou zcizení či zatížení nemovitého majetku spolku, ke kterému je předseda oprávněn pouze s předchozím souhlasem správní rady.
 2. Předseda nesmí být zaměstnancem žádné složky CASD.
 3. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 4. Předsedu, místopředsedu, tajemníka a hospodaře volí a odvolává správní rada ze svého středu. Funkční období předsedy, místopředsedy, tajemníka a hospodáře je tříleté.
 5. Tajemník řídí a vykonává na základě pokynů předsedy a v souladu s rozhodnutími členské schůze a správní rady administrativní činnosti spolku.
 6. Hospodář řídí a vykonává na základě pokynů předsedy a v souladu s rozhodnutími členské schůze a správní rady nakládání s finančními prostředky a jinými materiálními hodnotami spolku a připravuje návrh rozpočtu spolku.
 7. Místopředsedové zastupují předsedu regionálně.
 8. Tajemník a hospodař spolku tvoří poradní orgán předsedy spolku.

X. Návrhy a hlasování v orgánech

 1. Každý člen orgánu spolku je oprávněn předkládat návrhy k bodům pořadu jednání orgánu spolku, jehož je členem, nejpozději v průběhu jednání příslušného orgánu. Z návrhu musí být zřejmé, kdo jej činí, jakému orgánu je určen, a co jím navrhovatel sleduje.
 2. Orgány spolku rozhodují na jednání nebo mimo jednání (čl. XI těchto stanov).
 3. Rozhodují-li orgány spolku na jednání, rozhodují veřejným hlasováním (aklamací), nebo tajným hlasováním prostřednictvím hlasovacích lístků. Způsob hlasování orgánu spolku oznámí předseda příslušného orgánu, nebo předseda spolku, jde-li o rozhodování členské schůze, členům příslušného orgánu před projednáním prvního bodu pořadu jednání. Způsob hlasování se zapisuje do zápisu z jednání orgánu spolku.
 4. Všechny orgány spolku rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas.
 5. Pro rozhodnutí členské schůze o odvolání proti rozhodnutí správní rady o vyloučení člena, o změně stanov, o zrušení spolku s likvidací a o přeměně, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku.
 6. Předmět hlasování musí být stanoven zcela jednoznačně a nezaměnitelně, tak aby bylo možné hlasovat pro, nebo proti, případně se zdržet. O výsledku hlasování musí být pořízen zápis s uvedením počtu hlasů pro, proti a zdržel se hlasování.

XI. ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

 1. Jednání každého orgánu spolku se může uskutečnit i s využitím technických prostředků umožňujících přenášení zvuku nebo i obrazu na dálku (například prostřednictvím Skype, Google Meet atd.) (dále jen „elektronická konference“).
 2. V případě, že se má jednání orgánu spolku uskutečnit prostřednictvím elektronické konference, musí oznámení o rozhodování orgánu obsahovat i údaj o tom, prostřednictvím jaké aplikace se rozhodování příslušného orgánu uskuteční, jakým způsobem bude členovi příslušného orgánu umožněno se k elektronické konferenci připojit a jakým způsobem bude ověřena identita člena příslušného orgánu.
 3. Při rozhodování prostřednictvím elektronické konference se hlasuje veřejným hlasováním.
 4. Každý orgán spolku s výjimkou kontrolní komise může přijímat svá rozhodnutí také mimo jednání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků („rozhodování per rollam“).
 5. V případě rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná svolat jednání příslušného orgánu spolku všem členům příslušného orgánu spolku písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů návrh rozhodnutí per rollam.
 6. Návrh rozhodnutí per rollam obsahuje alespoň:
  1. návrh usnesení, o kterém se bude hlasovat, včetně odůvodnění;
  2. údaj, zda se uskuteční rozhodování per rollam v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, včetně uvedení způsobu doručení formuláře pro hlasování spolku;
  3. lhůtu pro doručení formuláře pro hlasování spolku, která nesmí být kratší než 10 dnů a delší než 30 dnů.
 7. Spolu s návrhem rozhodnutí per rollam zašle osoba oprávněná svolat jednání příslušného orgánu spolku i formulář pro hlasování a další podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, ledaže návrh rozhodnutí per rollam obsahuje i údaj o tom, kde je možné formulář pro hlasování, jakož i další podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, získat.
 8. Při rozhodování per rollam vyplní člen příslušného orgánu spolku formulář pro hlasování tak, aby bylo zřejmé, zda s návrhem usnesení per rollam souhlasí, anebo je proti návrhu, a vyplní i další položky formuláře a formulář vlastnoručně podepíše.
 9. Rozhoduje-li se per rollam v písemné formě, doručí člen orgánu vyplněný a podepsaný formulář pro hlasování na adresu sídla spolku. Rozhoduje-li se per rollam s využitím technických prostředků, doručí člen orgánu sken či jinak vyhotovenou kopii vyplněného a podepsaného formuláře prostřednictvím své e-mailové adresy evidované v seznamu členů na adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí per rollam.
 10. Výsledek rozhodování per rollam, včetně obsahu případně přijatého rozhodnutí, oznámí bez zbytečného odkladu po skončení rozhodování per rollam osoba, která rozeslala návrh rozhodnutí per rollam, způsobem, kterým rozeslala návrh rozhodnutí per rollam. Rozhodnutí per rollam je přijato dnem, v němž byl doručen formulář pro hlasování posledního člena příslušného orgánu k návrhu rozhodnutí per rollam, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení příslušného formuláře pro hlasování, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
 11. Při rozhodování per rollam je rozhodnutí orgánu spolku přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů příslušného orgánu spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.
 12. Při hlasování členské schůze per rollam o odvolání proti rozhodnutí správní rady o vyloučení člena, o změně stanov, o zrušení spolku s likvidací a o přeměně, je rozhodnutí členské schůze přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví alespoň dvoutřetinová většina všech členů spolku.

XII. Členské příspěvky

 1. Členské příspěvky jsou roční, člen spolku je povinen zaplatit členský příspěvek do 30. 1. daného roku na účet spolku.
 2. Nevýděleční členové, nebo členové v hmotné nouzi mohou požádat správní radu o snížení členského příspěvku.
 3. Zaplacený členský příspěvek je nevratný. Členové mohou poskytovat dobrovolné členské příspěvky nad rámec příspěvku povinného.

XIII. Hospodaření Spolku

 1. Finančními zdroji spolku jsou zejména členské příspěvky a dary. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

XIV. Doručování písemností

 1. Není-li určeno jinak, spolek doručuje písemnosti členům spolku elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v seznamu členů. Na žádost člena spolku jsou mu písemnosti doručovány i poštou na adresu uvedenou v seznamu členů.
 2. Není-li určeno jinak, doručování písemností spolku je nutno provádět elektronicky, popř. písemně na adresu sídla spolku.

XV. Zrušení Spolku

 1. Spolek se zruší s likvidací na základě rozhodnutí členské schůze nebo rozhodnutí soudu. Likvidaci provádí likvidátor volený členskou schůzí.
 2. Případný likvidační zůstatek bude převeden na spolek s obdobným cílem nebo na CASD k plnění veřejně prospěšných cílů. O použití likvidačního zůstatku rozhoduje členská schůze.

O úroveň výš na stránku "O nás"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše