Získat finance

 

hledáme křesťanské misijní projektyStáhněte si dokument METODIKA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU - Příspěvkové řízení pro rok 2025 

 ❖ ❖ ❖

ASI vypisuje výběrové řízení k poskytnutí finančních příspěvků z darů členů ASI a to jednou ročně pro právnické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory mládeže, vzdělání a misie. Cílem této činnosti je přivádět lidi k Pánu Ježíši.

Žádost mohou podat

Žádost mohou podat spolky, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., nebo obdobných zákonů v zahraničí, o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, které založila CASD nebo její členové, členové CASD jako fyzické osoby, které poskytují služby ve smyslu příspěvkových programů vyhlášených správní radou ASI na území České a Slovenské republiky (dále jen “žadatelé”). Na základě rozhodnutí správní rady může být rozhodnuto i o jiném územním působení, zvláště u pilotních projektů. Podmínkou není sídlo žadatele na území České republiky, nebo Slovenské republiky. Uvedené subjekty musí provozovat veřejně prospěšnou činnost ve vyhlášených oblastech.

Správní rada ASI vyhlašuje následující programy:

I. Mládež

Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na volnočasovou činnost mládeže směřující k vyhlášenému cíli, vzdělávání vedoucích volnočasových aktivit pro tvorbu programů směřujících k vyhlášenému cíli, vytváření zázemí pro činnost mládeže, podpora bohoslužeb mládeže, činnost komunitních center mládeže, prevence negativních jevů, výchova a podpora mládeže ke křesťanské službě. Preferovány budou služby, které podporují dlouhodobý kontinuální rozvoj místních společenství a které jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů CASD v oblasti mládeže.

II. Vzdělání

Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na zakládání adventistických škol všech stupňů a dále pak na výchovu lidí ke křesťanské službě v oblasti misijní, zdravotně osvětové, humanitární. Preferovány budou zařízení a projekty poskytující vzdělání v duchu adventistických zásad, vzdělání rodinného typu s dlouhodobou udržitelností. Dále pak projekty připravující dlouhodobě a komplexně výchovu lidí ke křesťanské službě v oblasti misijní, zdravotně osvětové, humanitární. Rovněž bude podporováno vzdělávání školitelů v dané oblasti.

III. Misie

Tento program je určen na podporu misijních projektů zaměřených na všechny skupiny obyvatelstva bez omezení, podporu laických misionářů a přípravu materiálů určených k misii. Cílem je poskytnout nezbytnou podporu laických misionářům v oblasti přípravy a tréninku, výměny zkušeností, materiálního a sociálního zabezpečení.

Zvláštní pozornost věnujeme takovým projektům, které mohou najít uplatnění na jednotlivých sborech CASD v československé unii.

Podmínky příspěvkového řízení

Podmínky příspěvkového řízení se řídí metodikou příspěvkového řízení vyhlášenou v tom roce vč. žádosti, způsobu hodnocení, rozhodnutí o přidělení a vyúčtování příspěvku. Projekt musí být realizován v kalendářním roce a zaměřený především na laickou a dobrovolnickou činnost. Další potřebné informace k výběrovému příspěvkovému řízení (metodiku) si stáhněte v samostatném PDF souboru

Podání žádosti

Žádosti je nutno podat ON-LINE v rozmezí od 1. března do 30. dubna na projekt realizovaný v následujícím kalendářním roce. Pokud jste již v minulosti žádost podávali, vyžádejte si přístupové údaje do ON-LINE systému. Celé příspěvkové řízení již probíhá pouze elektronicky a o přijetí žádosti obdržíte informaci do vašeho registrovaného emailu vč. kopie podané žádosti v příloze. Pokud po podání žádosti neobdržíte potvrzovací email s kopií, kontaktujte neprodleně správce systému (kontakt výše). Pro opakující se žádost použijte funkci pro kopírování loňské žádosti do nové a následně ji upravte.

Hodnocení a schválení žádosti

Hodnocení projektů - projekty jsou hodnoceny hodnotiteli. Těmi mohou být jednak členové správních orgánů ASI a další členové, členové orgánů CASD podle jednotlivých sdružení, případně externí odborníci. Hodnotitelé v souladu se zásadami hodnocení projektů posoudí kvalitu projektů, navržený rozpočet a přijmou návrh rozhodnutí o míře podpory projektu. Správní rada ASI globálně posuzuje, zda byly zváženy všechny zúčastněné zájmy a zda hodnotitelé rozhodovali v obdobných případech stejně. Správní rada ASI rozhoduje o schválení a financování projektů. Výsledky příspěvkového řízení předkládá předsedovi ASI k potvrzení.

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku

Po schválení výsledků sbírky pro daný rok a vyčlenění objemu účelových finančních prostředků vydá ASI, za předpokladu kladného posouzení a schválení žádosti, rozhodnutí. Součástí rozhodnutí jsou podmínky, které je příjemce povinen při čerpání a použití přidělených finančních prostředků nebo jiného plnění dodržet. Příspěvek ASI je poskytován účelově a lze jej tudíž použít jen na účel uvedený v žádosti a rozhodnutí. Příspěvek je poskytnut po podání závěrečné zprávy na přelomu února a března.

Sledování, kontrola a vyúčtování příspěvku

Žadatel odpovídá za hospodárné použití prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Dále je žadatel povinen vést přidělené finanční prostředky na projekt odděleně tak, aby bylo možno ověřit celkové náklady projektu (nákladové středisko), a vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (u fyzických osob účetní evidence v rozsahu daňové evidence). Příspěvek ASI poskytnutý v roce příspěvkového řízení, případně za minulá období, musí být řádně vyúčtován k 31. prosinci prostřednictvím ON LINE formuláře vložen nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Součástí vyúčtování musí být kompletně vyplněný ON LINE formulář na adrese https://zadosti.asi-cs.cz a případné vyúčtování dobrovolnické práce. Povinnou přílohou je výkaz zisku a ztrát příslušného nákladového střediska, pod kterým je projekt v účetnictví příjemce (žadatele) veden.

Informace o zpracování a průběhu

Žádosti a pomoc při vypracování rozpočtu žádosti i následného vyúčtování a HOT-LINE poskytuje: br. Daniel Pajonk, telefon: 736 461 515 e-mail: info@asi-cs.cz. Uvedený je i správce elektronického ONLINE systému pro podání žádosti i vyúčtování realizace projektu v závěrečné zprávě.

časová osa projektového řízení

nabídka finanční podpory křesťanským projektům

 

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše