Jak se stát členem

Členem ASI se může stát člen Církve adventistů sedmého dne, který pracuje v oblasti obchodu nebo výroby, poskytuje profesionální služby, nebo poskytuje sociální a podpůrné služby. Fyzická osoba, nebo organizace musí tuto činnost vyvíjet minimálně 6 měsíců. Členové ASI přijímají: Náš čas, talent, obdarování, schopnosti a tělesná schránka patří Bohu. Proto věříme, že naše povolání může být prostředkem k tomu, abychom svěřenými dary sloužili a rozmnožovali je tak, jak si to přeje náš Pán. (Lukáš 19,13).

Podmínky členství

Členy ASI-CS, z.s. mohou být osoby fyzické starší 18 let způsobilé k právním úkonům i právnické, které se zavázaly dodržovat stanovy ASI-CS, z.s. za předpokladu, že daná osoba:

 • Je řízena členem CASD nebo člen CASD je vlastníkem nebo je tu jiný vhodný systém, který zaručuje, že veškerá činnost i způsob řízení fyzické či právnické osoby jsou v souladu s věroučnými zásadami CASD a těmito stanovami.
 • Nabízí a poskytuje služby nebo výrobky slučitelné se zásadami a měřítky CASD.
 • Dodržuje etické, finanční a duchovní zásady vyjádřené v Kodexu člena ASI-CS a zároveň je schopen a ochoten šířit pozitivní vliv CASD.
 • Podniká ve zvoleném oboru alespoň půl roku.
  Členem ASI-CS, z.s. je v dalším textu v případě instituce nebo organizace chápána osoba (zástupce) v souladu s podmínkami uvedenými výše.

  Řádné členství je takové členství, které je neomezeno ve svých právech a povinnostech podle stanov ASI-CS, z.s.

Vznik členství

Po splnění podmínek vyplývajících ze stanov ASI-CS, z.s. vzniká členství:

 • Zaplacením členského příspěvku v případě zakládajícího člena ASI-CS, z.s.
 • Přijetím Správní radou a následným zaplacením ročního členského příspěvku na účet ASI-CS, z.s. ve výši 1000,- Kč nebo 40 EUR.
 • Převodem členství.

Přihláška členství v ASI-CS musí být vyplněna požadovanými údaji. O přijetí člena rozhodne Správní rada dvoutřetinovou většinou členů.

Vznik členství krok za krokem

ASI - CS je laická organizace spojená úzce s Církví adventistů sedmého dne. ASI stále udržuje toto spojení na vysoké úrovni a začleňuje se do struktur organizací s CASD spojených. Jednou z hlavních priorit je neustálý růst členské základny a rozmnožovaní jejích možností v práci pro Krista. Kroky uvedené dále jsou požadovány pro zpracování žádosti a řádný vznik členství.

 • Vyplnění elektronického formuláře žádosti o přihlášku. (V případě zaslání písemné žádosti, která je součástí propagačního letáku, toto zajistí pracovník ASI).
 • Řádně vyplněný formulář všemi povinnými údaji označenými * je nutno překontrolovat.
 • Překontrolovaná data jsou po odeslání zapsána do databáze členů a je automaticky vygenerován potvrzovací e-mail.
 • Administrátor překontroluje žádost a případně si na pokyn Správní rady vyžádá stanovisko církve (příslušného kazatele).
 • Správní rada žádost o přihlášku schválí a to minimálně dvoutřetinovou většinou.
 • Schválení správní rady je zaznamenáno do zápisu z jejího jednání a přijetí nového člena je zapsáno do databáze členů.
 • Zaplacením členského příspěvku nabývá členství platnosti.
 • Nový člen bude následně elektronicky informován o aktivitách a plánech spolku, aby se spolu s dalšími členy ASI mohl zapojit do práce pro Krista.

Členství přináší

Členstvím získáte společenství, inspiraci, motivaci, možnost sdílet se i mimo svůj domov a sbor. Stanete se členem rozsáhlé sítě, součástí podpůrného systému a budete mít přístup k materiálům pro současné svědectví.

Společenství a sdílení se

 • Účastníte se na každoročním setkání ASI.
 • Zapojíte se do regionálních setkání ASI.
 • Jak další členové sdílejí Krista se dočtete v ASI magazínu.
 • Obdržíte zprávy, poznámky a další informace v měsíčním informační bulletinu ASI.
 • Získáte podpůrné materiály z unijní, evropských i světových kanceláří ASI.

Inspirace

 • Budete naslouchat dynamickým, motivujícím mluvčím a zajímavým seminářům v rámci unijních a mezinárodních setkání.
 • Můžete se účastnit a čerpat z upřímných svědectví členů ASI.
 • Dočtete se o úžasných a inspirativních příbězích členů v magazínu ASI.
 • Objevíte příležitosti pro mladé prostřednictvím projektů ASI.

Vytváření sítě

 • Společně s dalšími členy vytvoříte síť prostřednictvím členských profilů a adresářů.
 • V rámci unijních i mezinárodních setkání můžete propagovat své služby a obchod formou prezentačních stánků.
 • Na WEB stránkách a v projektu vyhledáte další odkazy.

Nabídka materiálů pro svědectví o Ježíši

 • Přístup k materiálům a evangelizačním akcím podporovaným ASI.
 • Vyzkoušejte v terénu nástroje pro laickou evangelizaci.
 • Účastněte se na další laické službě.

Účast ve společném podpůrném systému

 • Spojte své zdroje s ostatními v rámci unie, Evropy i světa.
 • Přijměte slevy na produkty a služby skrze General Conference National Accounts Program.

Vztah ASI s Církví adventistů sedmého dne

 • Členové ASI z poznání jdou příkladem v plnění závazků ve standardní podpoře CASD.
 • ASI je organizována v rámci Církve adventistů sedmého dne a přijímá závazek účastnit se projektů společně i odděleně.
 • Nadšení a podpora členů ASI pro sdílení Krista v tržním prostředí slouží jako katalyzátor v celé církvi.
 • Církev uznává, že ASI je Kristem vybraná skupina laiků, kteří horlivě očekávají návrat našeho Pána a Spasitele a snaží se přinést evangelium celému světu.

Příspěvky 2020

Česká republika - ČSOB
č. ú.: 219732329/0300
IBAN: CZ4403000000000219732329

Slovenská republika - ČSOB
č. ú.: 4006050824/7500
IBAN: SK9475000000004006050824

Variabilní symbol: 2020

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím